เมื่อ SSD และ SSHD ไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาข้อมูลหาย