Service Engineer

5 ตัวช่วยคำนวนค่าใช้จ่ายแผนกไอทีของคุณ

5 ตัวช่วยคำนวนค่าใช้จ่ายแผนกไอทีของคุณ

การคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับไอทีในกิจการเล็กๆ ถ้าคุณต้องการที่จะคาดการณ์ต้นทุนการเป็นเจ้าของ ( TCO ) ของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการ ในแง่ขององค์กรต่างๆ ที่เลือกซื้ออุปกรณ์หรือระบบงานทางด้าน IT มูลต่าของ TCO รวมต้นทุนอื่นๆ เข้าไปด้วย 

อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งระบบ การบำรุงรักษา การฝึกอบรมพนักงาน การบริการหลังการขาย หรืออาจจะรวมไปจนกระทั่งถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส ในกรณีที่ระบบไม่ทำงานด้วยก็ได้

Details