iphone-data-recovery กู้ข้อมูลจาก iPhone ด้วยการเปิดมาต่อตรง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลอย่างมากที่สุด แต่ต้องแลกด้วยการหมดระยะเวลาประกัน