RansomwareDecryptorTools

วิธีป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถป้องกันการโจมตีจาก Ransomware ได้หรือไม่ ?

Ransomware เป็นไวรัสประเภท malware (malicious software) เข้าถึงข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่โดยใช้การเข้ารหัสหรือโดยการล็อกผู้ใช้บนอุปกรณ์ของคุณ

Details